Hochschule Darmstadt
FB Informatik

Terminliste
SS 18

Masterkolloquium

Abonnieren

KW 15     09.04.2018 - 15.04.2018
Mi11.04.2018  
14:15-15:45  
D14/403
Pascal Bormann: Programming and verification of collaborative tasks for Cobots by usage of an immersive environment + Abstrakt Elke Hergenröther, Thomas Horsch
KW 17     23.04.2018 - 29.04.2018
Do26.04.2018  
08:30-11:45  
D19/309
Ruben Schaab Harald Baier

[FB Informatik] [Online Belegsystem] [23.03.2018 02:01]