Hochschule Darmstadt - Fb Informatik

Drucken| Layout| Design| Schriftgröße
Modulbeschreibungen

Modulbeschreibung suchen

Suche ändern

57 Module gefunden

TitelBelegnummerBelegNrCPZuord.Studiengang / SPOSemesterKatalogFreigabezuletztinaktiv
3D Animation Technologies81.20025Bachelor KMI 14 MBachelor KMI 2014 MWS 16/17  
Advanced Communication Networks41.49766Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS J AS course AS vAE vTK vTS vWI M-I_IDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
vAE
vTK
vTS
vWI
M-I_I
SS 15WS 18/19 
Advanced Internetworking41.49786Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS J AS course AS vAE vTK vTS vWI M-I_IDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
vAE
vTK
vTS
vWI
M-I_I
SS 15SS 18 
Advanced Programming Techniques30.26107.5Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 I I IBachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
I
I
I
WS 19/20  
Advanced Project Management41.49486Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vWI J AS vWI course AS vWI M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vWI
J
AS
vWI
course
AS
vWI
M-I_I
WS 13/14WS 18/19 
Advanced Seminar36.48005JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 2 3 course ASJIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
2
3
 
 
 
 
course
AS
WS 13/14SS 18 
Advanced Unix30.24921Bachelor 07 Bachelor 07 KoSI 07 KoSI 07/04/03/02/99 vAE WP Inf. vAE WP Inf.Bachelor 2007
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
vAE
WP Inf.
vAE
WP Inf.
SS 12WS 11/12 
Applied Artificial Intelligence41.49909Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS J AS AS vAE vWI M-I_IDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
AS
vAE
vWI
M-I_I
SS 16SS 18 
Autonomous mobile systems41.50166Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 Master 06 Master 06 AS vTG J AS vTG AS vTSDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
AS
vTG
J
AS
vTG
AS
vTS
SS 17  
Biometric Systems41.50286Dualer Master 13 Dualer Master 13 Master 13 Master 13 Data Science 16 AS vIS AS vIS M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
Master 2013
Master 2013
Data Science 2016
 
 
 
 
 
AS
vIS
AS
vIS
M-I_I
SS 18SS 18 
Business Process Engineering41.48246Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vWI J AS vWI course AS vAE vTK vWI M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vWI
J
AS
vWI
course
AS
vAE
vTK
vWI
M-I_I
WS 13/14SS 18 
Case Studies in Information Security30.25925Bachelor 14 Bachelor dual KITS 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 I ITS I IBachelor 2014
Bachelor dual KITS 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
 
I
ITS
I
I
SS 18SS 18 
Cloud-Computing Technologies41.49826Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Data Science 16 AS J AS course AS M-I_IDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
M-I_I
SS 15SS 18 
Communication and Media81.7524 --> 81.75222.5Bachelor KMI 14 5 Bachelor KMI 20145 WS 17/18  
Compiler Construction30.25485Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 Bachelor 07 Bachelor 07 KoSI 07 KoSI 07 KoSI 07/04/03/02/99 I I I vAE vTI WP Inf. vAE vTI WP Inf.Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
vTI
WP Inf.
vAE
vTI
WP Inf.
SS 15SS 18 
Construction of Multi-Touch and Multi-User Interfaces30.2578 --> 30.24565Bachelor 07 Bachelor 07 Bachelor 07 KoSI 07 KoSI 07 KoSI 07/04/03/02/99 vAE vTI WP Inf. vAE vTI WP Inf.Bachelor 2007
Bachelor 2007
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
vAE
vTI
WP Inf.
vAE
vTI
WP Inf.
SS 16WS 16/17 
Cryptography41.49366Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 T T T course T vIS M-I_IDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
T
T
T
course
T
vIS
M-I_I
WS 13/14WS 18/19 
Culture and Language I36.48025Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 2 SSK SSK lang WFDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
 
2
 
 
 
SSK
 
SSK
lang
WF
WS 13/14SS 18 
Culture and Language II36.48045JIM 13 JIM 06 3 langJIM 2013
JIM 2006
3
 
 
lang
WS 13/14WS 17/18 
Defense of Master Thesis36.6020 --> 36.60000JIM 13 4 JIM 20134 WS 13/14WS 17/18 
Entrepreneur- and Intrapreneurship41.4986 --> 41.50046Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vWI J AS vWI course AS vWI M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vWI
J
AS
vWI
course
AS
vWI
M-I_I
WS 15/16WS 15/16 
Fundamentals of IT-Controlling30.2550 --> 30.23425Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 Bachelor 07 KoSI 07 KoSI 07/04/03/02/99 I I I vWI WP Inf. vWI WP Inf.Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vWI
WP Inf.
vWI
WP Inf.
SS 15SS 15 
Game Development81.20045Bachelor KMI 14 MBachelor KMI 2014 MWS 16/17WS 18/19 
Genetic Algorithms30.2536 --> 30.22805Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 Bachelor 07 Bachelor 07 KoSI 07 KoSI 07 KoSI 07/04/03/02/99 I I I vAE vTI WP Inf. vAE vTI WP Inf.Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
vTI
WP Inf.
vAE
vTI
WP Inf.
WS 14/15WS 18/19 
Independent R&D Studies41.49726Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS J AS course AS vAE vTK vTS vWI M-I_IDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
vAE
vTK
vTS
vWI
M-I_I
SS 15SS 18 
Information Technology and Society30.7408 --> 30.75002.5Bachelor 14 Bachelor dual KESS 14 Bachelor dual KITS 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 KoSI 07 4 6 6 6 4 5 6 Bachelor 2014
Bachelor dual KESS 2014
Bachelor dual KITS 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
KoSI 2007
4
6
6
6
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
WS 14/15WS 18/19 
Intercultural Communication81.71222.5Bachelor KMI 14 1 Bachelor KMI 20141 WS 14/15WS 18/19 
Internetworking30.26025Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 I I IBachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
I
I
I
SS 18SS 18 
Introduction into Windows programming with VB.NET30.24861Bachelor 07 KoSI 07/04/03/02/99 WP Inf. WP Inf.Bachelor 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
WP Inf.
WP Inf.
SS 11SS 11 
Introduction to Artificial Intelligence30.25965Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 I I IBachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
I
I
I
WS 17/18WS 18/19 
Introduction to Machine Learning30.25885Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 KoSI 07 KoSI 07/04/03/02/99 I I I vAE vAE WP Inf.Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
vAE
WP Inf.
SS 17WS 17/18 
Introduction to Operating Systems with Tracing30.25842.5Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 KoSI 07/04/03/02/99 I I I WP Inf. WP Inf.Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
I
I
I
WP Inf.
WP Inf.
WS 16/17WS 16/17 
Introduction to QT programming30.24821Bachelor 07 Bachelor 07 Bachelor 07 KoSI 07 KoSI 07 KoSI 07/04/03/02/99 vAE vTI WP Inf. vAE vTI WP Inf.Bachelor 2007
Bachelor 2007
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
vAE
vTI
WP Inf.
vAE
vTI
WP Inf.
SS 11SS 11 
IT-Law / Data Protection Law30.7218 --> 30.72142.5Bachelor 14 Bachelor dual KESS 14 Bachelor dual KITS 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 2 1 1 1 4 Bachelor 2014
Bachelor dual KESS 2014
Bachelor dual KITS 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
2
1
1
1
4
 
 
 
 
 
SS 16SS 18 
Language-Oriented Programming41.49609Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vSE J AS vSE course AS vAE M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
course
AS
vAE
M-I_I
SS 15WS 18/19 
Master Module36.600030JIM 13 4 JIM 20134 WS 13/14SS 18 
Master Thesis36.6010 --> 36.60000JIM 13 4 JIM 20134 WS 13/14WS 17/18 
Mobile Computing41.48666Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS J AS course AS vAE vTK vTS vWI M-I_IDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
vAE
vTK
vTS
vWI
M-I_I
WS 13/14  
Natural Language Processing41.48726Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Data Science 16 AS J AS course T M-I_IDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
T
M-I_I
WS 13/14WS 17/18 
.Net Framework and C#30.2508 --> 30.25065Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 Bachelor 07 KoSI 07 KoSI 07/04/03/02/99 I I I vAE WP Inf. vAE WP Inf.Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
WP Inf.
vAE
WP Inf.
WS 14/15WS 17/18 
Ontologies for Knowledge Management30.25605Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 KoSI 07/04/03/02/99 I I I WP Inf. WP Inf.Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
I
I
I
WP Inf.
WP Inf.
SS 16  
Parallel and Distributed Computing41.48746Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS J AS course AS vAE vTK vTS DS-IDualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
vAE
vTK
vTS
DS-I
WS 13/14WS 18/19 
Penetration Testing30.2606 --> 30.26085Bachelor 14 Bachelor dual KITS 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 I ITS I IBachelor 2014
Bachelor dual KITS 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
 
I
ITS
I
I
WS 19/20WS 18/19 
Project System Development30.7526 --> 30.75047.5Bachelor 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 5 5 5 Bachelor 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
5
5
5
 
 
 
WS 14/15WS 18/19 
Project System Development36.481015JIM 13 JIM 06 3 JIM 2013
JIM 2006
3
 
 
 
WS 13/14  
Project System Development I36.4806 --> 36.48107.5JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 2 2 project ProjektJIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
2
2
 
 
 
 
project
Projekt
WS 13/14SS 17 
Project System Development II36.4808 --> 36.48107.5JIM 13 Master 13 JIM 06 Master 06 3 3 project ProjektJIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
3
3
 
 
 
 
project
Projekt
WS 13/14WS 17/18 
Quality Management41.48765Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vSE J AS vSE course AS vAE vTS M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
course
AS
vAE
vTS
M-I_I
WS 13/14SS 16 
Real-Time Systems41.48786Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vTG J AS vTG course AS vTK vTS vWI M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vTG
J
AS
vTG
course
AS
vTK
vTS
vWI
M-I_I
WS 13/14SS 18 
Reference Architectures and Patterns41.48806Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vSE J AS vSE course AS vAE vTS M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
course
AS
vAE
vTS
M-I_I
WS 13/14WS 18/19 
Scientific Writing in Computer Science 130.7324 --> 30.73222.5Bachelor 14 Bachelor KMI 14 3 3 Bachelor 2014
Bachelor KMI 2014
3
3
 
 
SS 18WS 18/19 
Security of Web Applications41.50406Dualer Master 13 Dualer Master 13 Master 13 Master 13 AS vIS AS vISDualer Master 2013
Dualer Master 2013
Master 2013
Master 2013
 
 
 
 
AS
vIS
AS
vIS
WS 18/19WS 18/19 
Security Protocols and Infrastructures41.48866Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vIS J AS vIS course AS vAE vIS vTK vTS M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vIS
J
AS
vIS
course
AS
vAE
vIS
vTK
vTS
M-I_I
WS 13/14WS 18/19 
Service Oriented Architecture41.48906Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 JIM 06 Master 06 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vSE J AS vSE course AS vAE vWI M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
course
AS
vAE
vWI
M-I_I
WS 13/14WS 18/19 
Software Product Line Engineering41.50246Dualer Master 13 Dualer Master 13 JIM 13 Master 13 Master 13 Master 06 Master 06 Data Science 16 AS vSE J AS vSE AS vAE M-I_IDualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
Master 2006
Master 2006
Data Science 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
AS
vAE
M-I_I
WS 17/18WS 18/19 
Unix for Software Developers30.2554 --> 30.21385Bachelor 14 Bachelor dual KoSI 14 Bachelor KMI 14 Bachelor 07 Bachelor 07 Bachelor 07 KoSI 07 KoSI 07 KoSI 07/04/03/02/99 I I I vAE vTI WP Inf. vAE vTI WP Inf.Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
vTI
WP Inf.
vAE
vTI
WP Inf.
WS 15/16WS 17/18 
Visual Pattern Recognition41.50446Dualer Master 13 Master 13 Data Science 16 AS AS DS-IDualer Master 2013
Master 2013
Data Science 2016
 
 
 
AS
AS
DS-I
WS 18/19  

[Fachbereich Informatik] [Hochschule Darmstadt]
© 2008 - 2018 FBI OBS Team. Alle Rechte vorbehalten.