Hochschule Darmstadt - Fb Informatik

Drucken| Layout| Design| Schriftgröße English|
Modulbeschreibungen

Englischsprachige Master Module

33 Module gefunden

TitelBelegnummerBelegNrCPZuord.Studiengang / SPOSemesterKatalogFreigabezuletzt
Advanced Communication Networks41.49766Dualer Master 13
AS
JIM 13
J
Master 13
AS
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vTK
Master 06
vTS
Master 06
vWI
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
vAE
vTK
vTS
vWI
SS 15WS 18/19
Advanced Internetworking41.50466Dualer Master 13
AS
JIM 13
J
Master 13
AS
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
 
 
 
AS
J
AS
SS 19SS 19
Advanced Project Management41.49486Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vWI
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vWI
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vWI
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vWI
J
AS
vWI
course
AS
vWI
WS 13/14WS 18/19
Advanced Seminar36.48005JIM 13
2
Master 13
3
JIM 06
course
Master 06
AS
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
2
3
 
 
 
 
course
AS
WS 13/14SS 18
Applied Artificial Intelligence41.49909Dualer Master 13
AS
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vWI
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
AS
vAE
vWI
SS 16SS 19
Autonomous mobile systems41.50166Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vTG
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vTG
Master 06
AS
Master 06
vTS
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
AS
vTG
J
AS
vTG
AS
vTS
SS 17 
Biometric Systems41.50286Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vIS
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vIS
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
 
 
 
 
 
AS
vIS
J
AS
vIS
SS 18SS 19
Business Process Engineering41.48246Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vWI
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vWI
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vTK
Master 06
vWI
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vWI
J
AS
vWI
course
AS
vAE
vTK
vWI
WS 13/14SS 19
Cloud-Computing Technologies41.49826Dualer Master 13
AS
JIM 13
J
Master 13
AS
JIM 06
course
Master 06
AS
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
SS 15SS 19
Cryptography41.49366Dualer Master 13
T
JIM 13
T
Master 13
T
JIM 06
course
Master 06
T
Master 06
vIS
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
T
T
T
course
T
vIS
WS 13/14SS 19
Culture and Language I36.48025Dualer Master 13
SSK
JIM 13
2
Master 13
SSK
JIM 06
lang
Master 06
WF
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
 
2
 
 
 
SSK
 
SSK
lang
WF
WS 13/14SS 18
Culture and Language II36.48045JIM 13
3
JIM 06
lang
JIM 2013
JIM 2006
3
 
 
lang
WS 13/14SS 18
Defense of Master Thesis36.6020 --> 36.60000JIM 13
4
JIM 20134 WS 13/14WS 18/19
Entrepreneur- and Intrapreneurship41.4986 --> 41.50046Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vWI
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vWI
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vWI
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vWI
J
AS
vWI
course
AS
vWI
WS 15/16WS 15/16
Independent R&D Studies41.4972 --> 41.49746Dualer Master 13
AS
JIM 13
J
Master 13
AS
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vTK
Master 06
vTS
Master 06
vWI
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
vAE
vTK
vTS
vWI
SS 15SS 19
Language-Oriented Programming41.49609Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vSE
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vSE
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
course
AS
vAE
SS 15WS 18/19
Master Module36.600030JIM 13
4
JIM 20134 WS 13/14WS 18/19
Master Thesis36.6010 --> 36.60000JIM 13
4
JIM 20134 WS 13/14WS 18/19
Mobile Computing41.48666Dualer Master 13
AS
JIM 13
J
Master 13
AS
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vTK
Master 06
vTS
Master 06
vWI
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
vAE
vTK
vTS
vWI
WS 13/14 
Natural Language Processing41.48726Dualer Master 13
AS
JIM 13
J
Master 13
AS
JIM 06
course
Master 06
T
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
T
WS 13/14WS 18/19
Network Simulation41.50506Dualer Master 13
AS
Master 13
AS
Dualer Master 2013
Master 2013
 
 
AS
AS
SS 19SS 19
Parallel and Distributed Computing41.48746Dualer Master 13
AS
JIM 13
J
Master 13
AS
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vTK
Master 06
vTS
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
J
AS
course
AS
vAE
vTK
vTS
WS 13/14WS 18/19
Project System Development36.481015JIM 13
3
JIM 06
JIM 2013
JIM 2006
3
 
 
 
WS 13/14 
Project System Development I36.4806 --> 36.48107.5JIM 13
2
Master 13
2
JIM 06
project
Master 06
Projekt
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
2
2
 
 
 
 
project
Projekt
WS 13/14SS 17
Project System Development II36.4808 --> 36.48107.5JIM 13
3
Master 13
3
JIM 06
project
Master 06
Projekt
JIM 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
3
3
 
 
 
 
project
Projekt
WS 13/14SS 18
Quality Management41.48765Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vSE
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vSE
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vTS
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
course
AS
vAE
vTS
WS 13/14SS 16
Real-Time Systems41.48786Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vTG
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vTG
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vTK
Master 06
vTS
Master 06
vWI
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vTG
J
AS
vTG
course
AS
vTK
vTS
vWI
WS 13/14SS 18
Reference Architectures and Patterns41.48806Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vSE
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vSE
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vTS
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
course
AS
vAE
vTS
WS 13/14SS 19
Security of Web Applications41.50406Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vIS
Master 13
AS
Master 13
vIS
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
Master 2013
Master 2013
 
 
 
 
AS
vIS
AS
vIS
WS 18/19WS 18/19
Security Protocols and Infrastructures41.48866Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vIS
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vIS
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vIS
Master 06
vTK
Master 06
vTS
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vIS
J
AS
vIS
course
AS
vAE
vIS
vTK
vTS
WS 13/14WS 18/19
Service Oriented Architecture41.48906Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vSE
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vSE
JIM 06
course
Master 06
AS
Master 06
vAE
Master 06
vWI
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
JIM 2006
Master 2006
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
course
AS
vAE
vWI
WS 13/14WS 18/19
Software Product Line Engineering41.50246Dualer Master 13
AS
Dualer Master 13
vSE
JIM 13
J
Master 13
AS
Master 13
vSE
Master 06
AS
Master 06
vAE
Dualer Master 2013
Dualer Master 2013
JIM 2013
Master 2013
Master 2013
Master 2006
Master 2006
 
 
 
 
 
 
 
AS
vSE
J
AS
vSE
AS
vAE
WS 17/18SS 19
Visual Pattern Recognition41.50446Dualer Master 13
AS
Master 13
AS
Dualer Master 2013
Master 2013
 
 
AS
AS
WS 18/19 

[Fachbereich Informatik] [Hochschule Darmstadt]
© 2008 - 2019 FBI OBS Team. Alle Rechte vorbehalten.