Hochschule Darmstadt - Fb Informatik

Drucken| Layout| Design| Schriftgröße English|
Modulbeschreibungen

Englischsprachige Bachelor Module

21 Module gefunden

TitelBelegnummerBelegNrCPZuord.Studiengang / SPOSemesterKatalogFreigabezuletzt
3D Animation Technologies81.20025Bachelor KMI 14
M
Bachelor KMI 2014 MWS 16/17 
Advanced Programming Techniques30.26107.5Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
I
I
I
WS 19/20 
Automotive Security30.26165Bachelor 14
I
Bachelor dual KESS 14
ESS
Bachelor dual KITS 14
ITS
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 2014
Bachelor dual KESS 2014
Bachelor dual KITS 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
 
 
I
ESS
ITS
I
I
SS 19SS 19
Case Studies in Information Security30.25925Bachelor 14
I
Bachelor dual KITS 14
ITS
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 2014
Bachelor dual KITS 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
 
I
ITS
I
I
SS 18WS 18/19
Communication and Media81.7524 --> 81.75222.5Bachelor KMI 14
5
Bachelor KMI 20145 WS 17/18 
Compiler Construction30.25485Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 07
vAE
Bachelor 07
vTI
Bachelor 07/04/02/99
WP Inf.
KoSI 07
vAE
KoSI 07
vTI
KoSI 07/04/03/02/99
WP Inf.
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007
Bachelor 2007/2004/2002/99
KoSI 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
vTI
WP Inf.
vAE
vTI
WP Inf.
SS 15SS 19
Fundamentals of IT-Controlling30.2550 --> 30.23425Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 07
vWI
Bachelor 07/04/02/99
WP Inf.
KoSI 07
vWI
KoSI 07/04/03/02/99
WP Inf.
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007/2004/2002/99
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vWI
WP Inf.
vWI
WP Inf.
SS 15SS 15
Game Development81.20045Bachelor KMI 14
M
Bachelor KMI 2014 MWS 16/17SS 19
Genetic Algorithms30.2536 --> 30.22805Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 07
vAE
Bachelor 07
vTI
Bachelor 07/04/02/99
WP Inf.
KoSI 07
vAE
KoSI 07
vTI
KoSI 07/04/03/02/99
WP Inf.
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007
Bachelor 2007/2004/2002/99
KoSI 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
vTI
WP Inf.
vAE
vTI
WP Inf.
WS 14/15WS 18/19
Information Technology and Society30.7408 --> 30.75002.5Bachelor 14
4
Bachelor dual KESS 14
6
Bachelor dual KITS 14
6
Bachelor dual KoSI 14
6
Bachelor KMI 14
4
Bachelor 07
5
KoSI 07
6
Bachelor 2014
Bachelor dual KESS 2014
Bachelor dual KITS 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
KoSI 2007
4
6
6
6
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
WS 14/15SS 19
Intercultural Communication81.71222.5Bachelor KMI 14
1
Bachelor KMI 20141 WS 14/15WS 18/19
Internetworking30.26025Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
I
I
I
SS 18SS 19
Introduction to Artificial Intelligence30.25965Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
I
I
I
WS 17/18SS 19
Introduction to Machine Learning30.25885Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 07
vAE
KoSI 07
vAE
KoSI 07/04/03/02/99
WP Inf.
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
vAE
WP Inf.
SS 17SS 19
Introduction to Operating Systems with Tracing30.25842.5Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 07/04/02/99
WP Inf.
KoSI 07/04/03/02/99
WP Inf.
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007/2004/2002/99
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
I
I
I
WP Inf.
WP Inf.
WS 16/17WS 16/17
IT-Law / Data Protection Law30.7218 --> 30.72142.5Bachelor 14
2
Bachelor dual KESS 14
1
Bachelor dual KITS 14
1
Bachelor dual KoSI 14
1
Bachelor KMI 14
4
Bachelor 2014
Bachelor dual KESS 2014
Bachelor dual KITS 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
2
1
1
1
4
 
 
 
 
 
SS 16SS 19
.Net Framework and C#30.2508 --> 30.25065Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 07
vAE
Bachelor 07/04/02/99
WP Inf.
KoSI 07
vAE
KoSI 07/04/03/02/99
WP Inf.
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007/2004/2002/99
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
WP Inf.
vAE
WP Inf.
WS 19/20WS 17/18
Penetration Testing30.2606 --> 30.26085Bachelor 14
I
Bachelor dual KITS 14
ITS
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 2014
Bachelor dual KITS 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
 
 
 
 
I
ITS
I
I
WS 19/20WS 18/19
Project System Development30.7526 --> 30.75047.5Bachelor 14
5
Bachelor KMI 14
5
Bachelor 07
5
Bachelor 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
5
5
5
 
 
 
WS 14/15SS 19
Scientific Writing in Computer Science 130.7324 --> 30.73222.5Bachelor 14
3
Bachelor KMI 14
3
Bachelor 2014
Bachelor KMI 2014
3
3
 
 
SS 18SS 19
Unix for Software Developers30.2554 --> 30.21385Bachelor 14
I
Bachelor dual KoSI 14
I
Bachelor KMI 14
I
Bachelor 07
vAE
Bachelor 07
vTI
Bachelor 07/04/02/99
WP Inf.
KoSI 07
vAE
KoSI 07
vTI
KoSI 07/04/03/02/99
WP Inf.
Bachelor 2014
Bachelor dual KoSI 2014
Bachelor KMI 2014
Bachelor 2007
Bachelor 2007
Bachelor 2007/2004/2002/99
KoSI 2007
KoSI 2007
KoSI 2007/2004/2003/2002/99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
I
I
vAE
vTI
WP Inf.
vAE
vTI
WP Inf.
WS 15/16WS 18/19

[Fachbereich Informatik] [Hochschule Darmstadt]
© 2008 - 2019 FBI OBS Team. Alle Rechte vorbehalten.